Brinemo da vaša
djeca budu sretna

i kada niste s njima

Novosti /

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE NN 89/13

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
1962
Na temelju članka 22., stavak 1. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013). uz prethodnu suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih, ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE

I.
Ovom Odlukom donosi se Program osposobljavanja za poslove dadilje.

II.
Program osposobljavanja za poslove dadilje sastavni je dio ove Odluke.

III.
Ova Odluka i Program osposobljavanja za poslove dadilje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

IV.
Donošenjem Programa osposobljavanja za poslove dadilje prestaju važiti svi programi osposobljavanja za poslove dadilje čije je izvođenje ovo ministarstvo odobrilo ustanovama za obrazovanje odraslih prije stupanja na snagu ove Odluke.

Klasa: 602-07/13-03/00044
Urbroj: 533-21-13-0001

Zagreb, 28. lipnja 2013.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.


PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE

1. OPĆI PODACI O PROGRAMU

• NAZIV PROGRAMA
Program osposobljavanja za poslove dadilje.

• OBRAZOVNI SEKTOR
Zdravstvo i socijalna skrb

• RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA
2

• TRAJANJE OBRAZOVANJA
400 sati

• OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA

Zakonom o dadiljama propisana je obveza stručnog osposobljavanja za dadilju kao i mogućnost stručnog usavršavanja dadilje. Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj roditelji su dobili mogućnost da se o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjereni način brinu i skrbe se o djeci, a njihov rad se nadzire, što će pridonijeti aktivnijoj potpori djeci i njihovim obiteljima. Vezano uz navedeno, nužno je da Program osposobljavanja dadilja bude ujednačen na području cijele Republike Hrvatske.

Podzakonski akti vezani uza Zakon o dadiljama:
Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o dadiljama (Narodne novine 37/13) propisano je da se u roku od 60 dana donose (ZOD, članci 45., 46. i 47.):

1. Pravilnik o prostornim uvjetima, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje
2. Program stručnog osposobljavanja i Odluka o dijelu programa stručnog osposobljavanja.

U roku od šest mjeseci donose se (ZOD, članak 45.):
1. Pravilnik o imeniku i registru dadilja i pomoćnih dadilja
2. Pravilnik o provođenju nadzora.

• UVJETI UPISA

Sukladno članku 8., stavak 1. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013.), uvjet upisa je najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

• TIPIČNO RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Psihofizički zahtjevan smjenski rad s djecom do 14 godina starosti u zatvorenome i/ili na otvorenome prostoru. Posao se obavlja u obiteljskome okruženju dadilje ili roditelja. Pojačani zdravstveni rizici su: bolesti lokomotornoga sustava, opasnost od infekcija, problemi s venskom cirkulacijom donjih ekstremiteta i profesionalni stres.

2. KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa osposobljavanja polaznice će biti osposobljene:
1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

3. TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 400 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa izvodit će se u trajanju od 178 sati, vježbe u trajanju od 72 sata, te praktična nastava u trajanju od 150 sati. U redovitoj nastavi nastavni plan i program izvodi se u cjelini s obrazovnom skupinom, a polaznici su obvezni redovito dolaziti na nastavu. U redovitoj nastavi nastavni sadržaji uglavnom se obrađuju neposrednim oblikom nastave, tj. sve etape nastavnoga procesa (pripremanje, obrada, vježbanje, ponavljanje i provjeravanje) održavaju se u ustanovi. Uz redovito vođenje evidencije o realizaciji nastave potrebno je voditi i evidenciju o prisutnosti polaznika na nastavi. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se na način da broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se neposredno, elektroničkom poštom, prema utvrđenome rasporedu i potrebi polaznika. Ustanova će osigurati izvođenje praktične nastave zaključenim ugovorima o poslovnoj suradnji s ustanovama socijalne skrbi (domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centrima za odgoj i obrazovanje), zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama i obrtima dadilje. Dio praktične nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama održat će se stručnim posjetima, a u zdravstvenim ustanovama u dječjim odjelima.


4. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

4.1. NASTAVNI PLAN

Redovita nastava

R.B.    NASTAVNA CJELINA    BROJ SATI
                                                            T.    VJ.    P.N.    UKUPNO
1.     ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ 10    10        20
2.    ORGANIZACIJA RADA                      13    9        22
3.    KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE          35    11        46
4.    OSNOVNA PSIHOSOCIJALNA OBILJEŽJA DJETETA    25            25
5.    OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE    20            20
6.    NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA           55    32        87
7.    AKTIVNOSTI DJETETA                    20    10        30
8.    PRAKTIČNA NASTAVA                  150    150
     UKUPNO    178            72             150          400  
  
T = teorijska nastava, VJ = vježbe, PN = praktična nastava.
Konzultativno-instruktivna nastava

R.B.    NASTAVNA CJELINA    BROJ SATI
                                                S.K.    I.K.    VJ.    P.N.    UKUPNO
1.    ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ    7    3    10          20
2.    ORGANIZACIJA RADA    9    4    9        22
3.    KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE    23    12    11         46
4.    OSNOVNA PSIHOSOCIJALNA OBILJEŽJA DJETETA     17     8             25
5.    OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE    15    5            20
6.    NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA    37    18           32        87
7.    AKTIVNOSTI DJETETA    15    5    10              30
8.    PRAKTIČNA NASTAVA                150         150
    UKUPNO    123           55    72    150    400
S.K. = skupne konzultacije, I.K. = individualne konzultacije, VJ. = vježbe, PN = praktična nastava.

4.2. NASTAVNI PROGRAM

4.2.1. CJELINA: ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ (teorija: 10 sati, vježbe: 10 sati)

TEMA    OKVIRNI SADRŽAJI    ISHODI UČENJA    BROJ SATI
Zaštita na rad

    Zakonski i podzakonski akti koji reguliraju zaštitu na radu
Mjere zaštite na radu i postupci protupožarne zaštite
Različite vrste opasnosti u radnome prostoru
Ručni aparati za gašenje požara (voda, pjena, ugljični dioksid i haloni) te njihova primjena)
Prijenosni aparati (voda, pjena, ugljični dioksid i haloni) te njihova primjena)
Evakuacija, panika i spašavanje djece    1. Navesti odgovarajuće propise zaštite na radu
2. Opisati mjere zaštite na radu i postupke protupožarne zaštite
3. Razlikovati različite vrste opasnosti u radnome prostoru
4. Demonstrirati korištenje aparata za gašenje požara
5. Prikazati postupke evakuacije i spašavanja
    
T. = 4
VJ. = 5
Ukupno: 9
Sigurnost djeteta

    Prostorni uvjeti i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti prema propisima
Održavanje prostora i opreme za obavljanje djelatnosti s ciljem sigurnosti djeteta i osoblja
Opasnosti i rizici u prostoru u kojem dijete boravi
Tjelesna sigurnost i prevencija ozljeda u djeteta
Zapreke disanja u dišnim putovima djeteta    1. Objasniti propise vezane uz prostorne uvjete i opremanje prostora
2. Prepoznati rizike i opasnosti u prostoru u kojem dijete boravi
3. Navesti mjere zaštite sigurnosti djeteta i prevencije ozljeda
4. Opisati moguće uzroke zapreke disanja u dišnim putovima djeteta    T. = 2
VJ. = 0
Ukupno: 2Hitna stanja

    Oprema za pružanje prve pomoći u skladu s propisom
Osnovni postupci pružanja prve pomoći
Postupci pomoći pri uganuću i prijelomu ekstremiteta
Postupci pomoći pri opeklinama i smrzotinama
Postupci pomoći pri krvarenju
Postupci pomoći pri ubodu i ugrizu
Položaji tijela i tehnike oživljavanja    1. Navesti vrste i dijelove opreme za pružanje prve pomoći u skladu s propisom
2. Opisati osnovne postupke pružanja prve pomoći pri različitim vrstama povreda i ozljeda
3. Prikazati bočni položaj i tehnike oživljavanja
5. Demonstrirati zaustavljanje krvarenja

    T. = 4
VJ. = 5
Ukupno: 9


Metode rada:
Verbalne, vizualne i prakseološke.
Materijalni uvjeti:
Učionica opće namjene i oprema u skladu sa sadržajem.
Kadrovski uvjeti:
Dipl. ing./mag. zaštite na radu i dr. medicine, viša medicinska sestra/bacc. med. techn., medicinski tehničar.
Preporučena literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Zakonski i podzakonski akti koji reguliraju zaštitu na radu,
Bolf I., Zaštita na radu, Školske novine, Zagreb, 2006.,
Zaštita na radu, ZIRS, Zagreb,
Zaštita na radu, Školske novine, Zagreb,
Grupa autora: Vatrogasni priručnik, Zagreb, 2009.,
Carević, M. i drugi autori: Tehnički priručnik za zaštitu od požara,
Čukljek, Osnove zdravstvene njege, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2005.,
Stručni časopisi i publikacije i
korisni linkovi.
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike
Ustanova će izraditi pomoćne materijale/priručnike prema navedenoj literaturi.

4.2.2. CJELINA: ORGANIZACIJA RADA (teorija: 13 sati, vježbe: 9 sati)

TEMA    OKVIRNI SADRŽAJI    ISHODI UČENJA IZ KVALIFIKACIJE    BROJ SATI

Osnivanje obrta

    Osnivanje obrta
Zasnivanje i prestanak radnoga odnosa, godišnji odmori, evidencija radnika, plaća
Osnovni pojmovi u knjigovodstvu i platnom prometu
Vođenje financijske dokumentacije obrtnika
Osnove računovodstva za obrtnike (internetsko bankarstvo, bilanca, račun dobiti i gubitka, poslovne knjige poduzetnika, obvezni financijski izvještaj)
Informacijsko-komunikacijska tehnologija    1. Izreći postupak vezan uz otvaranje i obavljanje obrta
2. Demonstrirati osnove vođenja knjigovodstva i računovodstva
3. Prezentirati vođenje financijske dokumentacije
4. Koristiti računalo pri vođenju dokumentacije

    T. = 6
VJ. = 5
Ukupno: 11

Propisi i dokumentacija


    Propisi povezani s obavljanjem djelatnosti dadilje (Zakon o dadiljama i odgovarajući podzakonski akti)
Poslovna dokumentacija (adresar za svako pojedino dijete, zbirke podataka, informativne kartice za hitne slučajeve)
Mjere za osiguranje povjerljivosti podataka    1. Izreći propise povezane s obavljanjem djelatnosti dadilje i njihovu primjenu
2. Opisati vrste dokumentacije za obavljanje poslova dadilje te njihovu ulogu
3. Iskazati mjere za osiguranje povjerljivosti podataka    T. = 2
VJ. = 0
Ukupno: 2

Organizacija rada za obavljanje poslova dadilje

    Planiranje rada dadilje
Godišnji plan rada s djecom
Mjesečni plan rada s djecom
Tjedni i dnevni plan rada s djecom    1. Opisati planiranje rada dadilje
2. Objasniti način izrade godišnjeg, mjesečnog, tjednog i dnevnog plana rada s djecom
3. Demonstrirati izradu godišnjeg, mjesečnog, tjednog i dnevnog plan rada u skladu s dobi i potrebama djeteta    T. = 5
VJ. = 4
Ukupno:  9    

Metode rada:
Verbalne, vizualne i prakseološke.
Materijalni uvjeti:
Učionica opće namjene u skladu sa sadržajem.
Kadrovski uvjeti:
Dipl. oecc./mag. ekonomije
Stručni prvostupnik predškolskog odgoja s minimalno 5 godina radnog iskustva
Diplomirani pedagog/profesor pedagogije/mag. paed.
Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Odgovarajuća literatura po izboru nastavnika.
Korisni linkovi.
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Interna skripta sastavljena prema nastavnome planu i programu.

4.2.3. CJELINA: KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE (teorija: 35 sati, vježbe: 11 sati)

TEMA    OKVIRNI SADRŽAJI    ISHODI UČENJA     BROJ SATI
Osnove komunikacije

    Komunikacija – pojam, proces, vrste; asertivnost; zapreka – šum; povratna informacija
Verbalna komunikacija
Uvod u neverbalnu komunikaciju
Pojam etike i morala
Vjerski i kulturološki običaji obitelji
Profesionalna tajna
Uloga dadilje u poštovanju dostojanstva djeteta u odnosu na njegovu dob, mogućnosti, interese i specifičnosti    1. Objasniti pojmove: komunikacija, proces, verbalna, neverbalna, asertivnost, zapreka – šum, povratna informacija
2. Opisati vrste komunikacija
3. Objasniti etičko postupanje dadilje s obzirom na vjerske i kulturološke običaje obitelji
4. Navesti važnost profesionalne tajne dadilje
5. Izreći ulogu dadilje u poštovanju dostojanstva djeteta u odnosu na njegovu dob, mogućnosti, interese i specifičnosti    T. = 12
VJ. = 0

Komunikacija s djetetom    Važnost uspješne komunikacije dadilje s djetetom te između djece međusobno
Komuniciranje dadilje s djetetom ovisno o njegovoj dobi, potrebama i dostojanstvu
Neverbalni znakovi i poruke u komunikaciji s djetetom
Komunikacija s djetetom s teškoćama u razvoju (pisanjem, gestama, čitanjem s usana...)    1. Opisati važnost uspješne komunikacije dadilje s djetetom te između djece
2. Izabrati primjeren način komunikacije u odnosu na dob, potrebe i dostojanstvo djeteta
3. Demonstrirati neverbalne znakove i poruke u komunikaciji s djetetom
4. Izabrati primjerenu komunikaciju s djetetom s teškoćama u razvoju    T. = 8
VJ. = 4


Problemi u komunikaciji s djetetom    Frustracija i obrambene reakcije djeteta
Pravila profesionalne komunikacije dadilje s djetetom
Zadaće dadilje u prevenciji nasilja među djecom
Vršnjačko nasilje
Nenasilno rješavanje sukoba između djece
    1. Prepoznati probleme u komunikaciji između djece (vršnjačko nasilje, frustracije, obrambene reakcije djeteta)
2. Objasniti probleme u komunikaciji dadilje s djetetom
3. Izabrati metodu prevencije vršnjačkog nasilja
4. Izabrati primjeren način nenasilnog rješavanja sukoba    T. = 7
VJ. = 4

Komunikacija s roditeljima i suradnicima


    Značaj timskog rada s roditeljima
Multidisciplinarni tim (centri za socijalnu skrb, nadležni liječnici, druge dadilje, psiholozi, pedagozi, edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci...)
Mogući problemi u komunikaciji s roditeljima i profesionalno rješavanje problema
Rješavanje problema u komunikaciji sa suradnicima    1. Objasniti važnost timskog rada s roditeljima i suradnicima (centri za socijalnu skrb, nadležni liječnici, druge dadilje...)
2. Prepoznati moguće probleme u komunikaciji s roditeljima i suradnicima
3. Demonstrirati rješavanje problema u komunikaciji s roditeljima i suradnicima    T. = 8
VJ. = 3

Metode rada:
Verbalne, vizualne i prakseološke.
Materijalni uvjeti:
Učionica opće namjene.
Specijalizirana učionica s opremom sukladno nastavnim sadržajima.
Kadrovski uvjeti:
Dipl. psiholog/prof. psihologije/mag. psych.
Dipl. pedagog/prof. pedagogije/mag. paed.
Dipl. soc. radnik/mag. soc. rada
Preporučena literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Konvencija o pravima djeteta, UNICEF,
Brajša Žganec, A., Dijete i obitelj, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2003.,
Juul Jasper, Razgovori s obiteljima, Alineja, Zagreb, 1995.,
Brajša, P., Umijeće razgovora, C.A.S.H., Pula, 2000.,
Brajša, P., Pedagoška komunikologija, Školske novine, Zagreb, 1994.,
Reardon, K. K., Interpersonalna komunikacija, Alinea, Zagreb, 1998.,
Lacković-Grgin, K., Stres u djece, Naklada Slap, Jastrebarsko 2004. i
Nikolić S., Vidović, V., Marangunić, M.: Obitelj – podrška mentalnom zdravlju pojedinca, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2008.
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Ustanova će izraditi materijale sukladno navedenoj literaturi.

4.2.4. CJELINA: OSNOVNA PSIHOSOCIJALNA OBILJEŽJA DJETETA (teorija: 25 sati)

TEMA    OKVIRNI SADRŽAJI    ISHODI UČENJA     BROJ SATI
Skrb o djetetovu psihofizičkom i socijalnom razvoju.

    Dječja razvojna psihologija
Emocionalni, tjelesni, intelektualni i socijalni razvoj djeteta
Prihvatljivo ponašanje i njegovo postizanje
Indikatori zlostavljanja i zanemarivanja djeteta i postupanje dadilja u takvim slučajevima
Uloga dadilje u razvijanju pozitivnih društvenih odnosa među djecom s naglaskom na toleranciju

    1. Objasniti karakteristike dječje razvojne psihologije (od rođenja do 3. godine, od 3. godine do polaska u školu, od 7. do 14. godina)
2. Opisati emocionalni, tjelesni, intelektualni i socijalni razvoj djeteta
3. Definirati granice prihvatljivog ponašanja i načina njihova postizanja
4. Prepoznati slučajeve zanemarivanja i zlostavljanja djeteta
5. Objasniti način postupanja dadilje u slučaju sumnje na zanemarivanje i zlostavljanje djeteta u skladu s propisima
6. Navesti ulogu dadilje u razvijanju pozitvnih društvenih odnosa među djecom s naglaskom na toleranciju    T. = 25

Metode rada:
Verbalne i vizualne.
Materijalni uvjeti:
Učionica opće namjene.
Kadrovski uvjeti:
Dipl.psiholog/prof. psihologije/mag. psych.
Preporučena literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Buljan-Flander,G., Kocijan-Hercigonja, D., Zlostavljanje i zanemarivanje djece, Marko M., Zagreb, 2003.,
Vasta, R., Haith, M. M. i Miller, S. A., Psihologija djeteta, Moderna znanost, Naklada Slap, 2004.,
Andreja Brajša Žganec, Dijete i obitelj, Naklada Slap, 2003. i
Vasta, R., Haith, M. M. i Miller, S. A., Dječja psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko, 1998.
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Ustanova će izraditi materijale prema navedenoj literaturi.

4.2.5. CJELINA: OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE (teorija: 20 sati)

TEMA    OKVIRNI SADRŽAJI    ISHODI UČENJA     BROJ SATI
Metode i oblici rada s djecom


    Briga i skrb za dijete rane, predškolske i školske dobi
Metode i oblici rada s djecom rane, predškolske i školske dobi
Posebnosti rada dadilje s djecom različitih životnih dobi i iz različitih sredina    1. Objasniti postupanje dadilje u radu s djecom rane, predškolske i školske dobi
2. Razlikovati metode i oblike rada s djecom u odnosu na razvoj i potrebe djeteta
    T. = 10


Specijalna pedagogija

    Značenje pojma „dijete s teškoćama u razvoju“
Teškoće u učenju i ponašanju djece
Metode i oblici rada dadilje u odnosu na individualne potrebe djeteta s teškoćama
Cilj i zadaci odgoja djeteta s teškoćama
Značenje pojma darovito dijete
Darovitost i kreativnost djece    1. Definirati pojam »dijete s teškoćama u razvoju«
2. Objasniti postupanje dadilje u odnosu na individualne potrebe djeteta s teškoćama
3. Prepoznati najčešće teškoće u učenju i ponašanju djece
4. Definirati pojam »darovitost« te prepoznavanje i poticanje darovitosti/kreativnosti u djeteta
    T. = 10

Metode rada:
Verbalne i vizualne.
Materijalni uvjeti:
Učionica opće namjene.
Kadrovski uvjeti:
Dipl. pedagog/prof. pedagogije/mag. paed.,
Dipl. socijalni pedagog/mag. soc. ped., dipl. logoped/mag. logopedije, dipl. defektolog i
Dipl. psiholog/prof. psihologije/mag. psych.
Preporučena literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Galić-Jušić, I., Djeca s teškoćama u učenju, Ostvarenje, Lekenik, 2004. i
Marjorie J. Kostelnik, Djeca s posebnim potrebama, Zagreb, 2004.
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Ustanova će izraditi materijale sukladno navedenoj literaturi.


4.2.6. CJELINA: NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA (teorija: 55 sati, vježbe: 32 sata)

TEMA    OKVIRNI SADRŽAJI    ISHODI UČENJA IZ KVALIFIKACIJE    BROJ SATI

Higijensko-epidemiološke mjere i zdravlje djeteta

    Osnovna načela zaštite zdravlja djeteta
Mjere zaštite zdravlja djeteta
Uvjeti potrebni za nastanak infekcija
Dezinfekcija i sterilizacija
Pranje i dezinfekcija ruku
Pravilno zbrinjavanje biološkog otpada
Primjena zaštitnih sredstava
Pravilno skladištenje namirnica (postupak s hranom koja se ne konzumira odmah)
Prehrambene navike zdravog djeteta
Djeca s poremećajem prehrane zbog psihosocijalnih teškoća
Jačanje otpornosti organizma djeteta
Promjena zdravstvenog stanja djeteta
Simptomi zaraznih i drugih bolesti u djeteta
Postupci dadilje pri sumnji na postojanje zarazne ili druge bolesti u djeteta
Uloga dadilje u prepoznavanju simptoma patoloških stanja (promatranje uzoraka stolice i urina)    1. Navesti osnovna načela i mjere zaštite zdravlja djeteta
2. Objasniti uvjete potrebne za nastanak infekcije
3. Opisati dezinfekciju i sterilizaciju
4. Provesti higijensko pranje ruku dadilje i djeteta
5. Izreći važnost i način pravilnog zbrinjavanja biološkog otpada
6. Objasniti osnovna pravila skladištenja namirnica prema propisima
9. Objasniti važnost unošenja tekućine, osobito vode, u organizam djeteta
10. Navesti i prepoznati simptome i zaraznih i ostalih dječjih bolesti
11. Demonstrirati postupke dadilje pri sumnji na postojanje zarazne ili druge bolesti u djeteta u skladu s propisima    T. = 23
VJ. = 12
Ukupno: 35


Njega i hranjenje djeteta


    Osnovne fiziološke potrebe djeteta
Njega djeteta prema dobi i individualnom razvoju (mijenjanje pelena, kupanje/tuširanje...)
Poticanje na samostalnost djeteta pri obavljanju higijene u skladu s dobi i individualnim razvojem
Odmor i opuštanje sukladno dobi, individualnom razvoju i potrebama djeteta
Postupci hranjenja djeteta u odnosu na dob, mogućnosti i razvoj
Uloga dadilje u odijevanju i presvlačenju djeteta    1. Opisati osnovne fiziološke potrebe djeteta prema dobi i individualnom razvoju
2. Demonstrirati obavljanje njege djeteta prema dobi i individualnom razvoju
3. Izabrati primjeren način odmora u odnosu na djetetov razvoj i potrebu
4. Navesti ulogu dadilje prilikom hranjenja djeteta (postupci hranjenja u odnosu na dob, mogućnost i razvoj djeteta, poticanje na samostalnost, bon-ton za stolom)
5. Opisati važnost i načine zaštite djeteta sukladno vremenskim uvjetima (odijevanje, svlačenje, zaštitna sredstva)
    T. = 20
VJ. = 18
Ukupno: 38


Osnove prehrane djeteta


    Planiranje tjednog jelovnika
Individualni zahtjevi roditelja vezani uz prehranu djeteta
Osnove zdrave prehrane u djeteta (u odnosu na dob, individualni razvoj i zdravstveno stanje)
Prehrambene navike zdravog djeteta

    1. Kreirati tjedni jelovnik u odnosu na specifične potrebe djeteta (dob, individualni razvoj, zdravstveno stanje te vjerske i kulturološke običaje obitelji)
2. Prepoznati individualne zahtjeve roditelja vezane uz prehranu djeteta
3. Objasniti važnost unošenja tekućine, osobito vode u organizam djeteta
5. Navesti karakteristike zdrave prehrane u djeteta
6. Razlikovati zdrave od nezdravih prehrambenih navika u djece i simptome poremećaja prehrane u djeteta    T. = 12
VJ. = 2
Ukupno: 14


Metode rada:
Verbalne, vizualne i prakseološke.
Materijalni uvjeti:
Učionica opće namjene.
Specijalizirana učionica opremljena suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima za izvođenje vježbi.
Kadrovski uvjeti:
Dipl. sociolog/mag. sociologije
Prvostupnica sestrinstva
Dipl. medicinska sestra s položenim pedagoško-psihološkim obrazovanjem
Dipl. ing. prehrambene tehnologije
Preporučena literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Malčić, Ilić, Pedijatrija sa zdravstvenom njegom, Školska knjiga, Zagreb, 2008. i
Prlić, N., Zdravstvena njega I, Školska knjiga, Zagreb, 2007.
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Interna skripta sastavljena prema nastavnome planu i programu.

4.2.7. CJELINA: AKTIVNOSTI DJETETA (teorija: 20 sati, vježbe: 10 sati)

TEMA    OKVIRNI SADRŽAJI    ISHODI UČENJA IZ KVALIFIKACIJE    BROJ SATI

Igra djeteta

    Igra kao poticaj psihofizičkoga i socijalnoga razvoja djeteta
Socijalna komponenta igara i rekreacije
Vrste igara za djecu rane i predškolske dobi te za školsku djecu
Način izvođenja igre primjereno dobi, razvoju i mogućnosti djeteta    1. Objasniti ulogu igre u psihofizičkome i socijalnome razvoju djeteta
2. Prepoznati socijalnu komponentu igara i rekreacije
3. Izabrati vrstu igara u odnosu na dob, razvoj i mogućnosti djeteta
4. Pokazati način izvođenja igre primjereno dobi, razvoju i mogućnosti djeteta    T. = 10
VJ. = 10


Dnevne aktivnosti

    Redovito organiziranje primjerene tjelesne aktivnosti djeteta
Poticanje obavljanja školskih i drugih obveza djeteta
Sigurnost djeteta u javnome prometu
Načini provođenja slobodnog vremena primjereno dobi, razvoju i mogućnostima djeteta
Uloga dadilje u sigurnom korištenju suvremenih tehnologija    1. Navesti važnost redovitog organiziranja primjerene tjelesne aktivnosti djeteta
2. Navesti načine poticanja za obavljanje školskih i drugih obveza djeteta
3. Objasniti ulogu dadilje u sigurnom praćenju prometu
4. Opisati ulogu dadilje u primjerenom i sigurnom provođenju slobodnog vremena djeteta
    T. = 10

Metode rada:
Verbalne, vizualne i demonstracijske.
Materijalni uvjeti:
Učionica opće namjene i odgovarajući otvoreni/zatvoreni prostor za vježbanje.
Kadrovski uvjeti:
Dipl. pedagog/prof. pedagogije/mag. paed. i stručni prvostupnik odgajatelj
Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Duran, M., Dijete i igra, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2003.,
Pulkkinen, A., Razvoj djece kroz igru, Mozaik knjiga i
Maleš D., Stričević I., Druženje djece i odraslih, Školska knjiga, Zagreb.
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Ustanova će izraditi materijale prema navedenoj literaturi.
 
4.2.8. CJELINA: PRAKTIČNA NASTAVA (150 sati)

TEMA    SADRŽAJ    ISHODI UČENJA     BR. SATI-PN

Zaštita na radu

    Zaštitna sredstva i opasnosti
Rizici i opasnosti prostora u kojem dijete boravi
    1. Primijeniti zaštitnu odjeću i obuću (kuta, rukavice...)
2. Ukloniti rizike i opasnosti u prostoru u kojem dijete boravi    10


Komunikacijske vještine


    Komunikacija s djetetom ovisno o dobi
Problemi u komunikaciji s djetetom
Komunikacija s roditeljima i suradnicima

    1. Komunicirati s djetetom u odnosu na njegovu dob, razvoj i potrebe
2. Riješiti probleme u komunikaciji s djetetom u skladu s njegovom dobi, sposobnostima, potrebama i dostojanstvom
3. Komunicirati s roditeljima i suradnicima na partnerski način    20


Njega i zdravlje djeteta i prehrana djeteta


    Higijensko-epidemiološke mjere
Boravak djeteta u unutarnjem i vanjskom prostoru
Njega djeteta do 3. godine života
Higijenske navike i njega djeteta od 3. dodine do polaska u školu
Higijenske navike i potrebita njega djeteta školske dobi
Etički pristup u njezi djeteta
Simptomi zaraznih i ostalih bolesti djeteta
Postupci pri povredama djeteta
Jelovnici za djecu u skladu sa dobi, individualnim razvojem te vjerskim i kulturološkim običajima obitelji    1. Primijeniti higijensko-epidemiološke mjere u radnome prostoru prema standardu
2. Pripremiti dijete za boravak u unutarnjem i vanjskom prostoru u skladu s vremenskim uvjetima
3. Provesti postupke njege djeteta u skladu s njegom dobi, razvoju, sposobnostima, potrebama i dostojanstvu
4. Postupiti u slučaju sumnje na postojanje zaraznih i ostalih bolesti te povreda djeteta u skladu s propisima
5. Izraditi tjedni jelovnik u skladu sa specifičnim potrebama djeteta

    60

Aktivnosti djeteta

    Igra kao poticaj psihofizičkog i sociološkog razvoja djeteta
Sociološka komponenta igara i rekreacije
Vrste igara za predškolsku/školsku djecu
Način izvođenja igre primjereno dobi, razvoju i mogućnosti djeteta
Redovito organiziranje primjerene tjelesne aktivnosti djeteta
Poticanje obavljanja školskih i drugih obveza djeteta
Sigurnost djeteta u javnom prometu    1. Organizirati različite vrste igara u skladu s djetetovom dobi, mogućnostima i interesu
2. Provesti različite vrste igara u skladu s djetetovom dobi, mogućnostima i interesu
3. Organizirati različite vrste tjelesne aktivnosti u skladu s djetetovom dobi, mogućnostima i interesu
4. Provesti različite vrste tjelesne aktivnosti u skladu s djetetovom dobi, mogućnostima i interesu
5. Poticati dijete na obavljanje školskih i drugih aktivnosti/obveza prema uputama roditelja
6. Voditi dijete do škole/slobodnih aktivnosti na siguran način    60

Metode rada:
Prakseološke metode.
Materijalni uvjeti:
Ustanova će osigurati izvođenje praktične nastave zaključenim ugovorima o poslovnoj suradnji s ustanovama socijalne skrbi (domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centrima za odgoj i obrazovanje), zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama i obrtima dadilje. Dio praktične nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama obavljat će se stručnim posjetima, a u zdravstvenim ustanovama u dječjim odjelima.
Tijekom pohađanja praktične nastave polaznici vode dnevnik rada. U dnevnik rada polaznici zapisuju mjesto i trajanje rada, detaljan sadržaj i opis rada, te druga zapažanja u vezi sa sadržajem rada. Potpisuje ga nastavnik ili mentor, a nakon što ustanova potpiše dnevnik rada koji treba ovjeriti, ostvaren je uvjet za pristupanje završnoj provjeri.
Kadrovski uvjeti:
Dipl. pedagog/prof. pedagogije/mag. paed. i stručni prvostupnik odgajatelj s pet (5) godina radnog iskustva
Dipl. medicinska sestra/mag. med. techn.
Viša medicinska sestra/bacc. med. techn. s tri (3) godine iskustva
Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Odgovarajuća literatura po izboru nastavnika.
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Ustanova će izraditi materijale prema sadržaju.


5. ZAVRŠNA PROVJERA STEČENOG ZNANJA I VJEŠTINA

Završna provjera programa osposobljavanja za poslove dadilje obuhvaća pismenu/usmenu provjeru stručnih sadržaja prema
planiranim ishodima učenja, potrebnima za pravilno obavljanje poslova dadilje te praktičnu provjeru.
Praktična provjera obuhvaća:
Primjenu sredstva zaštite na radu
Primjenu opreme, materijala i sredstva za obavljanje poslova dadilje
Primjenu higijensko-epidemioloških mjera u prostoru obavljanja djelatnosti dadilje
Demonstriranje poslova iz djelokruga rada dadilje.
O završnoj provjeri vodi se zapisnik, a provodi ga tročlano povjerenstvo.

Hrvatska udruga dadiljaHrvatska udruga dadilja