Brinemo da vaša
djeca budu sretna

i kada niste s njima

Novosti /

Sufinanciranje obrta za čuvanje djece u Zagrebu / 2014.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 38. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada Zagreba, na 19. sjednici. 9. listopada 2014., donijela je

 

IZMJENU I DOPUNU

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2014.

 

1. U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2014. (Službeni glasnik grada Zagreba 26/13) u glavi 3. FINANCIRANJE DJELATNOSTI u točki 3.1.3. iznos: "73.000.000,00 kn" zamjenjuje se iznosom: "72.905.500,00 kn".

 

Iza točke 3.1.4. dodaje se točka 3.1.5. koja glasi:

"3.1.5. Dadilje

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinancira se djelatnost dadilja upisanih u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama Zakona o dadiljama (Narodne novine 37/13), a koje obavljaju djelatnost na području Grada Zagreba.

U okviru osiguranih sredstava iz gradskog proračuna dadiljama se osiguravaju sredstva za osmosatno čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi pet dana tjedno, i to u mjesečnom iznosu po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba kako slijedi:

 

PRIHODOVNI CENZUS

MJESEČNI IZNOS SUFINANCIRANJA PO DJETETU IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više

1.300,00 kn

2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn

1.450,00 kn

3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn

1.600,00 kn

4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn

1.750,00 kn

 

Ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjuju se za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca.

Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu utvrđuju dadilje na temelju dokumentacije koju im dostavljaju roditelji.

Za mjesec u kojem dadilja čuva, brine se i skrbi o djetetu do najviše 5 dana, sredstva se umanjuju za 60%.

Dadilje su dužne Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport mjesečno (do 3. u mjesecu za prethodni mjesec) dostaviti zahtjev za sufinanciranje i evidenciju o ostvarenom čuvanju, brizi i skrbi o djeci temeljem koje će se utvrditi iznos sufinanciranja po djetetu za prethodni mjesec.

Ako se utvrdi da je dadilja dostavila netočnu evidenciju o ostvarenom čuvanju, brizi i skrbi o djeci za pojedini mjesec, umanjit će se mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu u sljedećem razdoblju.

U slučaju ponovljenog dostavljanja netočne evidencije o ostvarenom čuvanju, brizi i skrbi o djeci, dadilji će se ukinuti daljnje financiranje.

Dadilje samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni čuvanja, brige i skrbi o djeci, čime se pokriva razlika do ekonomske cijene čuvanja, brige i skrbi o djeci.

Sredstva za namjene iz točke 3.1.5. planiraju se na poziciji 3811 Tekuće donacije u novcu u iznosu 94.500,00 kn."

 

2. Ova će izmjena i dopuna Programa biti objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/14-01/333

URBROJ: 251-01-05-14-9

Zagreb, 9. listopada 2014.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor,

 

Hrvatska udruga dadiljaHrvatska udruga dadilja